Rob van der Hoeven

Rob van der Hoeven at RC Art Fair 2017

There are various works of art by Rob van der Hoeven on show in several locations at Rotterdam Contemporary Art Fair 2017, and they are all connected. First, because they’re by the same artist, but also because of Van der Hoeven’s historical, economic and cultural awareness. He constantly investigates and deciphers both the present and the past, interpreting them in his art. Three ‘lines’ can be distinguished in his work, but they are interwoven and ultimately form a single body of work.

Van der Hoeven draws inspiration from twentieth-century European history, especially the effects of the wars that took place in that era. But his work never just refers to the past, there is always a link with the present and the current state of affairs. His own history is a second line in his work, with youth culture occupying an important position. The third line consists of work that directly responds to what is happening now, sometimes in a spontaneous manner, while it also has a connection to the personal history of the artist. Language plays an important role in all of Van der Hoeven’s work, he uses it to create layers and to compel his audience to think deeply. He uses different languages (Dutch, English and German), puns and words with more than one meaning – there are words and letters in almost all of his works.

In the Bob Smit Gallery stand (no. 45) and the Field of Dreams stand (no. 5), there are two works on display that fit into the first category: Order and Beobachtungsturm. These works refer to events in the past, which Van der Hoeven has reinterpreted because he considers them essential and relevant to consider in the light of today. Beobachtungsturm is a historical reference to today’s security craze and the omnipresence of security cameras in our society. The artist wants to show that there is nothing new under the sun, things are just more technologically sophisticated. Order shows something of the past and the present, but by placing the battle tank upside down, the picture is alienated. And what does he mean by ‘order’? Is Van der Hoeven referring to the English verb ‘to order’, or does he mean it is ‘out of order’?

Rob van der Hoeven studied at the Willem de Kooning Academy in Rotterdam and the Statens Kunstakademie in Oslo, Norway. As a student, he was engaged in research on materials, but was also immersed in the history of art. It was the start of his search for what he, as an artist, could add to art. The everyday has always been his premise, things like home and family, music and nightlife, but also developments in society.

These points of departure are used by many artists, including Piet Mondrian. His work Victory Boogie Woogie (1942/44) is a reflection of his passion for jazz and dance, linked to the existing political situation at that time and the hope of a forthcoming liberation of Europe, which was occupied by Nazi Germany. A compelling reason for Mondrian to create this work or art. Is it a simple representation of something complex or a complex representation of something simple?

Art for art’s sake, based on the everyday. In Van der Hoeven’s oeuvre this leads to works such as Ringo Starr, Sonic Mouth, Spook and Cross-eyed. Text and artistic expression intuitively come together to create a work of art. These four works can be seen in the Ateliers Hammerstraat stand (no. 47).

The monumental work of art Indulgence Revisted (a.k.a. Teenage Guernica), on show on the Top Deck, is an everyday story. An imaginary conversation in a rock club – too many people, loud music, snatches of conversations and other exciting distractions. Things that dominate the lives of youths and also arise from the experience of the artist. A contemporary iconoclasm in word and image!

Rob van der Hoeven op RC Art Fair 2017

Rob van der Hoeven presenteert op de Rotterdam Contemporary Art Fair 2017 verscheidene werken op diverse plaatsen. Al deze werken hebben een onderlinge verbintenis. Ten eerste omdat ze van dezelfde maker zijn, ten tweede is de samenhang te vinden in het historisch, economisch en cultureel besef van de kunstenaar. Van der Hoeven is voortdurend bezig heden en verleden te onderzoeken, te duiden en in zijn kunst te interpreteren. In zijn werk zijn drie ‘lijnen’ te onderscheiden, lijnen die echter wel met elkaar verweven zijn en uiteindelijk dus één groot oeuvre vormen.

Grote inspiratie put Van der Hoeven uit de Europese geschiedenis, met name van de twintigste eeuw en de gevolgen van de oorlogen die toen gevoerd zijn. Maar zijn werk verwijst nooit alleen naar het verleden, er is altijd een link met het heden en de actualiteit. Zijn eigen geschiedenis is een tweede lijn in zijn werk, waarbij de jeugdcultuur een belangrijke plaats inneemt. De derde lijn wordt gevormd door werk dat direct inspeelt op het nu, soms op een onbevangen manier, terwijl het tegelijkertijd ook een verbinding heeft met de persoonlijke geschiedenis van de kunstenaar. In al het werk speelt taal een belangrijke rol: Van der Hoeven gebruikt taal om lagen aan te brengen en zijn publiek dieper na te laten denken. Hij wisselt van taal (Nederlands, Engels en Duits), gebruikt woordspelingen en woorden met meer dan één betekenis – in bijna al zijn werk zijn woorden en letters verwerkt.

In de stands van Bob Smit Gallery (nr. 45) en Field of Dreams (nr. 5) zijn twee werken te zien uit de eerste categorie: Order en Beobachtungsturm. Deze kunstwerken verwijzen naar tijden die geweest zijn, maar zijn door Van der Hoeven geherinterpreteerd, omdat hij het noodzakelijk en relevant vindt om er bij stil te staan in het licht van vandaag. Beobachtungsturm is een historische verwijzing naar de hedendaagse beveiligingsrage en de alomtegenwoordigheid van beveiligingscamera’s in onze maatschappij. De kunstenaar wil hiermee zeggen: er is niets nieuws aan de horizon, behalve meer technologisch raffinement. Order laat iets zien van vroeger en van nu, maar door de gevechtstank ondersteboven te zetten is het beeld vervreemd. En wat betekent ‘order’? Is het Engels voor bevel, of verwijst Van der Hoeven naar iets dat ‘out of order’ is?

Rob van der Hoeven heeft gestudeerd aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam en de Statens Kunstakademie in Oslo, Noorwegen. Als student heeft hij zich bezig gehouden met onderzoek naar materiaal, maar ook naar de kunstgeschiedenis. Zijn zoektocht naar wat hij als kunstenaar zou kunnen toevoegen aan de kunst is toen begonnen. Het alledaagse is altijd zijn uitgangspunt geweest, dingen als familie en gezin, muziek en uitgaan, maar ook maatschappelijke ontwikkelingen.

Deze uitgangspunten zijn door meer kunstenaars gehanteerd, waaronder Piet Mondriaan. Zijn werk Victory Boogie Woogie (1942/44) is een weergave van zijn passie voor jazz en dansen, gekoppeld aan de bestaande politieke situatie in die tijd en de hoop op een aanstaande bevrijding van de door Nazi Duitsland bezet Europa. Een dwingende aanleiding voor Mondriaan om dit kunstwerk te scheppen. Is het een eenvoudige weergave van iets complex, of een complexe weergave van iets eenvoudigs?

Kunst om de kunst, gevoed door het alledaagse. Bij Van der Hoeven leidt dit tot werken als Ringo Starr, Sonic Mouth, Spook en Cross-eyed. Materiaal, tekst en artistieke expressie komen onder de juiste spanning intuïtief samen en leiden tot een kunstwerk. Deze vier werken zijn te zien in de stand van Ateliers Hammerstraat (nr. 47).

Ook het monumentale kunstwerk Indulgence Revisted (a.k.a. Teenage Guernica), die te zien is op het Top Deck, is een alledaagse vertelling. Een denkbeeldig gesprek in een rock club – teveel mensen, harde muziek, flarden van gesprekken en andere opwindende ruis. Dingen die het leven beheersen van de jeugd en ook voortkomen uit de beleving van de kunstenaar. In woord en beeld een beeldenstorm van nu!